pasek

Projekt 1.4

Przygotowanie i implementacja prototypu kultur bakteryjnych dla poprawy zdrowotności i wyników produkcyjnych brojlerów

Projekt zrealizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Wartość projektu: 3 034 329,00 zł
Udział dofinansowania: 1,901,919 zł
Okres realizacji: 2012-2014
 Niefrasobliwe stosowanie antybiotyków (zarówno w leczeniu ludzi jak zwierząt), jako panaceum na wszelkie dolegliwości, doprowadziło w efekcie do uodpornienia się wielu szczepów bakterii na ich działanie. Nie małą rolę odgrywała tu konsumpcja mięsa (w tym drobiowego), w którym kumulowały się pozostałości antybiotyków podawanych zwierzętom jako stymulatory wzrostu i elementy profilaktyki weterynaryjnej. Jak wynika z badań, mimo wprowadzania coraz nowszych leków z tej grupy, skuteczność ich działania systematycznie maleje i coraz trudniej określić drogi prowadzące do uodpornień.

Europa, po wprowadzeniu zakazu stosowania dodatków antybiotykowych (2006), stanęła przed koniecznością poszukiwania alternatyw dla dotychczas stosowanych praktyk. Wiele ośrodków naukowych na świecie sugeruje, że takim panaceum na utrzymanie dobrostanu m.in. w kurnikach, mogłyby być kultury bakterii żywych, pożytecznych mikroorganizmów zwanych dalej probiotykami. W szczególności probiotyki jako składniki paszy mają pobudzać aktywność wybranych szczepów bakterii jelitowych wpływając na poprawę stanu zdrowia ptaków, a pośrednio na stan otoczenia.

Celem badań było określenie wpływu dodawanych do paszy pożytecznych kultur bakteryjnych na zachowanie (behawior) kurcząt rzeźnych oraz wyniki produkcyjne ich zastosowania.

Badania prowadzone były w 2 etapach: 1 badania w skali laboratoryjnej i 2 badania w skali przemysłowej. Badania objęły następujące zagadnienia: zachowanie (behawior) kurcząt, zdrowotność i przeżywalność ptaków, warunki i tempo przyrostów, zużycie paszy, zmiany stanu ściołów (oddzielne opracowanie), ocena stanu tuszek. Badania w warunkach laboratoryjno-technicznych (Laboratorium Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach, Oddział w Poznaniu), prowadzone były pod przewodnictwem Pani prof. dr hab. inż. Joanny Sobczak, przez pełne dwa cykle produkcyjne podzielone przerwą sanitarną. Pierwszy cykl badań realizowano w okresie od dnia 29.01.2013 do dnia 13.03.2013. Drugi cykl objął czas od dnia 27.03.2013 do dnia 12.05.2013. Prace badawcze zostały poprzedzone cyklem przygotowania stanowisk, przystosowaniem aparatury oraz czynnościami sanitarnymi.

Uzyskane wyniki badań laboratoryjno-technicznych wskazują na pozytywne oddziaływanie zastosowanych pożytecznych kultur bakterii – probiotyków na wyniki produkcyjne brojlerów. Zaobserwowano szczególnie wyższą średnią masę brojlerów ze stanowisk z dodatkiem probiotyków. Szczepienie ściółki probiotykiem zaowocowało redukcją emisji NH3.

Pozostałe osoby biorące udział w projekcie: Tadeusz Waligóra, PhD, Institute of Technology and Life Sciences in Poznan; Adam Chmielowski PhD, Institute of Technology and Life Sciences in Poznan; Stanislaw Winnicki Prof., Institute of Technology and Life Sciences in Poznan; Jacek Kijowski Prof., Poznań University of Life Sciences; Bożena Szejniuk PhD, associate Prof. UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz. Dr. Eng. Jacek WereszczakaPreparation and implementation of a prototype of bacterial cultures to improve the health and production results of broiler chickens

Source of funding: Operational Programme Innovative Economy, Measure 1.4

 

Period of implementation: 2012-2014
Project value: PLN 3,034,329
Co-financing: PLN 1,901,919

 Project description: Excessive use of antibiotics (both in the treatment of humans and animals) as a panacea for any ailment has resulted in antibiotic resistance of many strains of bacteria. The consumption of meat (including poultry), where the residues of antibiotics administered to animals as growth promoters and elements of veterinary prophylaxis accumulate, have played a significant role as well. Research shows that despite introducing newer drugs from this group, their effectiveness is systematically decreasing and it is increasingly difficult to identify pathways leading to immunization.

 

Having introduced the ban on the use of antibiotic additives (2006), Europe faced the need to look for alternatives to existing practices. Many scientific centres around the world suggest that cultures of living, beneficial microorganisms called probiotics could be such a panacea for the maintenance of welfare, among others in chicken sheds. In particular, probiotics as feed ingredients are expected to stimulate the activity of selected strains of enteric bacteria, affecting the improvement of bird health and indirectly the state of the environment.

 

The purpose of the project was to determine the effects of adding bacterial cultures to the feed on the behaviour of broiler chickens and the production results.

Research was carried out in 2 stages: stage 1, research on laboratory scale and stage 2, research on industrial scale. Research covered the following topics: chick behaviour, health and survival, growth conditions and rates, feed consumption, changes in the condition of litter (separate study), carcass assessment.

 

The obtained results of laboratory and technical research indicate a positive influence of the applied beneficial bacterial cultures – probiotics – on production results of broilers. There was a particularly higher average broiler weight from probiotic-supplemented stands. Inoculation of the litter with probiotics resulted in the reduction of NH3 emissions.

 

In the project an R&D institution was involved – Institute of Technology and Life Sciences in Poznan.


PRESENTATION - IMPACT OF PROBIOTICS ON THE PRODUCTION PERFORMANCE OF BROILER CHICKENS